دستورالعمل طراحی پوستراندازه پوستر : 95 × طول 75 عرض سانتی متر
پوستر به هیچ وجه لامینت نباشد. پوستر ها با چسب نواری به دیوارهای مورد نظر نصب خواهد شد
طراحی کلی پوستر باتوجه به فرمت اولیه پوستر مندرج درسایت صورت گیرد .
خلاصه مقاله به زبان انگلیسی و کاملا ویراستاری شده باشد.

قلم :

سایز فونت عنوان 72 bold و Italic

سایز فونت متن 30 - 24

سایز عناوین بخش ها 48 وبه صورت bold و Italic

پوستر شامل بخش های  Background - method- result- conclusion- keywords

درصورت نیاز به درج شكل نمودار جداول عكس در انتها بخشی با نام اشكال آورده شود

استفاده از رنگ های مناسب برای فونت و زمینه پوستر به گونه ای كه متن خوانا باشد

مسئولیت نصب و برداشت پوستر های تهیه شده در روز كنفرانس بر عهده ارائه دهند است و لازم است برنامه زمانبدی اعلام شده در سالن پوستر را رعایت نماید.

ارائه پوستر در زمان تعیین شده برای هر فرد قابل قبول می باشد و از پذیرش پوستر در غیرزمان معین شده
  معذور می‌باشیم

حضور دائمی صاحب /صاحبان پوستر درتمام طول ساعت پیش بینی شده در كنار پوستر الزامی بوده و درصورت حضور مخاطبین در كنار پوستر باید یك

ارائه شفاهی توسط صاحب پوستر برای ایشان ترتیب داده شود.

 در طول نمایش پوستر تیم داوری كنگره از پوستر بازدید و به ارزیابی پوستر ها خواهند پرداخت و در نهایت از پوسترهای برتر قدردانی خواهد شد. رعایت دستورالعمل تهیه پوستر در ارزشیابی پوستر دارای امتیاز است.

موضوع باید به اندازه كافی واضح و بزرگ تدوین شود به گونه ای كه از حداقل فاصله 2 متری قابل خواندن باشد.

در پایان مجددا تاکید میگردد به هیچ روی پوسترها لامینت نشود.