محورهای کنگره


سقــط مکرر
جراحـی در ناباروری
شکست مکرر لانه گزینی
چالش های سن و ناباروری
پاسخ دهی ضعیف تخمدان
اندومتریوز در ناباروری و ART
چشم انــداز آینده درمان ناباروری
اندومتر و رحم مناسب  در سیکل‌هــای پایـه
دریافت بهترین جنین در سیکل‌های کمک باروری
دریافت بهترین اسپــرم در سیکل‌های کمک باروری
دریافت بهتــرین تخمک در سیکل‌های کمک باروری
مداخلات پرستـاری و مامایی در درمـان ناباروری (ART)
سنــدرم تخمـدان پلی کیستیک، چالشهـا و یافته هـای جدید
پیامد های بارداری حاصل از روش های کمک باروری (ART)