راهنمای ارسال مقالاتراهنمای نگارش چکیده مقاله :

 • چکیده مقاله ارسالی بیش از 300 کلمه نباشد.
 • هر چکیده مقاله پژوهشی باید دارای قسمت های زیر باشد:
 • عنوان(Title)
 • نام نویسندگان(Authors)
 • مقدمه (Introduction)
 • روش ها (Methods)
 • یافته ها (Results)
 • بحث و نتیجه گیری (Conclusion)
 • چکیده مقالات مروری (Review Article) نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • چکیده مقاله فارسی باید به ترتیب زیر تحریر شود:
 • عنوان مقاله: نوع قلم B Nazanin ، اندازه 14، پررنگ، وسط چین
 • نویسندگان مقاله : نوع قلم B Nazanin، اندازه 12، پررنگ، وسط چین ( نام نویسنده مسئول، ایتالیک)
 • آدرس نویسندگان: نوع قلم ،  B Nazanin،اندازه 12، نازک ، ایتالیک ، راست چین
 • سرفصل ها نوع قلم B Nazanin ، اندازه 12، پررنگ
 • متن مقاله : نوع قلم B Nazanin، اندازه 12، نازک ، هم تراز
 • چکیده مقاله انگلیسی باید به ترتیب زیر چاپ شود:
 • Article Title: Time New Roman, Font 14, Bold, Centered
 • Authors: Time New Roman, Font12, Bold, Centered
 • Address: Time New Roman, Font12, Italic, Lefted
 • Subheadings: Time New Roman, Font12, Bold
 • Text: Time New Roman, Font12, Justified
 • لازم است مشخصات کلیه نویسندگان طبق مندرجات فرم ارسال چکیده مقاله درج و همراه آن ارسال شود.

مسئولیت صحت خلاصه مقاله ارسالی به عهده نویسنده است. کلیه غلط های املایی، انشایی یا علمی به همان صورت ارسال شده در کتابچه خلاصه مقالات چاپ خواهد شد.