درخواست غرفه


نام شرکت*
کد اقتصادي
آرم شرکت (با کيفيت بالا)
با فرمت jpg يا gif يا png يا doc يا pdf و حد اکثر حجم 200KB
نوع شرکت*Pharmaceutical Company
Medical Equipments Company
Knowledge Based Company
Others
شماره ثبت*
شناسه ملي*
وب سايت شرکت
نام مدير عامل*
شماره تماس شرکت*
شماره فکس شرکت*
پست الکترونيک شرکت*
نام رابط*
سمت رابط*
شماره موبايل رابط*
آدرس*
غرفه انتخابي*Standard Booth
Gold Sponsor
Silver Sponsor
Bronz Sponsor
پيشنهادات_برگزاري