شرکتهای حاضر در کنگره
حامی نقره ای
حامی برنزی

حامی نقره ایآزمایشگاه دنا

اکسیر دانش ابزار نوین

بهراد رویش رویان

توسعه بازار پزشکی آوند  
جهان گسترش تجارت 

داروسازی ابوریحانداهی طب

درمان یاب دارو

روناک دارو 

زیست پزشکی سینا اقلیم سلامت یار حکیممدیسا جام آریا

نمایندگی شرکت بیمه ایران

نوید سلامت دروا

هما فارمد