کمیته اجرایی



سمت

نام و نام خانوادگی

دبیر اجرایی کنگره

صفورا سلیمانی فخر

قائم مقام دبیر اجرایی کنگره

ریحانه کریمی روزبهانی

مسئول دبیرخانه علمی

میقات نوکنده

عضو دبیرخانه علمی

فاطمه قربانی

عضو دبیرخانه علمی

دکتر فیروزه ارجمند

مسئول ثبت نام و آموزش مداوم و عضو دبیرخانه علمی

عارفه سبزی پور

مسئول کمیته بین الملل

سپیده حنیفه زاده

مسئول کمیته روابط عمومی

شراره شفیعی

مسئول کمیته فضای مجازی

مهتا منتظر

مسئول کمیته تشریفات

عبدالرسول نگراوی

مسئول کمیته فناوری اطلاعات

محسن اسلامی فر

مسئول کمیته تولید محتوا

هما محمودزاده

مسئول کمیته کارگاه های جانبی

فاطمه نساجی

مسئول کمیته سمعی- بصری

داود شاکری

عضو دبیرخانه علمی

اورینب عظیمی

مسئول کتابچه کنگره

اکرم روزبهانی

عضو تیم اجرایی

زهرا پاشا

مسئول کمیته مالی

هانیه غفوری داریانی