کارگاههای جانبیردیف

عنوان کارگاه

دبیر علمی

تاریخ برگزاری

1

کارگاه هیستروسکوپی

دکتر زهرا عسگری

21 و 22 دی ماه

2

کارگاه تئوری لاپاروسکوپی

دکتر عاطفه گرگین

29 دی ماه

3

کارگاه اصول IVF در حیوانات آزمایشگاهی

دکتر علیرضا حیدرنژاد

تئوری شنبه (10 دی ماه)

از یکشنبه تا چهارشنبه هفته بعد عملی

4

کارگاه مراقبتهای پرستاری اعمال جراحی ناباروری

دکتر افسانه شه بخش

صفورا سلیمانی فخر

12 دی ماه

5

کارگاه آشنایی با مراقبت های مامایی در بارداری به روش ART

دکتر مژگان وهابی

13 دی ماه

6
کارگاه مواجهه روانشناختی – روانپزشکی با زوجین نابارور

دکتر بهزاد قربانی

1 دی ماه